Sunday, January 13, 2013

اولین ضد ویروس در ایران

این گزارش تنها برای پاسخگوئی در مورد بعضی ادعاهای بدون ریشه جهت تهمت زدن به اینجانب در این وبلاگ قرار میگیرد. بدیهی است با توجه به اینکه این گزارش درسال 68 تهیه شده است. نشاندهنده عدم نیاز بنده به جلب توجه و یا خودنمائی در رسانه ها میباشد. نکته مهم اینست که هرکسی که به فکر اصلاح مشکلات مدیریتی در ایران باشد مطمئنا با انواع اتهامات روبرو میشود که نمونه آن اقدام افشاگری اینجانب میباشد که تمامی تهمتهای بی اساس و پایه نصیب من شد. ولی هیچگاه خورشید را نمیتوان با گل پوشاند. حقیقت عدم وجود امنیت در سیستم بانکی ایران به علت سوء مدیریت در شبکه بانکی حقیقتی است که چون خورشید با این افشاگری برای تمامی مردم ایران آشکار شد و هرگونه تلاشی برای به حاشیه کشیدن این واقعیت باعث رسوا شدن افرادی میشود که میخواهند این واقعیت را به باد فراموشی بسپارند.

No comments:

Post a Comment