Thursday, June 21, 2012

لابیهای صهیونیستی حامی انیاکمن نمیدانم پاکتهائی که از انیاک ساعت 5 صبح توسط نگهبانی به دفتر ریاست جمهوری ارسال میشود به دست چه کسی میرسد ولی میدانم که شرکتی که بیش از 10 میلیون دلار پوز اسرائیلی وریفون را وارد ایران کرده پشت سر خود کسانی را دارد که حامی آنها هستند و آنها اجازه میدهند این شرکت به خیانتهای خود ادامه دهد. در ایران لابیهای صهیونیستی در زیر عبای روحانیت در حال فعالیت هستند. کارکنان فنی انیاک حتما یادشان نرفته روز اولی که چند دستگاه پوز وریفون را به شرکت آوردند دادند بخش فنی داخل آن را باز کنند تا مبادا در داخل آن جائی به تولید اسرائیل بودن پوز اشاره شده باشد. چرا که پوزها برچسب ساخت چین خورده بودند..
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4118268,00.html
در خبر فوق به اهمیت صادرات وریفون از طریق ترکیه پی میبریم که مدیر این شرکت در اسرائیل از حکومت اسرائیل میخواهد مراقب روابط خود با کشور ترکیه باشد. چرا که سالانه بیش از یکصد میلیون دلار از طریق این شرکت در ترکیه در حال کسب درآمد است. از این میزان درآمد حدود 10 میلیون دلار توسط همین حجازیان ها از کشور ایران اخذ شده است. حال شما بگوئید اکنون که اسرائیل دشمن شماره یک ایران هست پس این حجازیان ها به پشتوانه کدام حامی خود اقدام به این واردات کرده است و این پوزها را به شاپرک متصل کرده.
;لازم به یادآوری هست که مدیر سابق وریفون در ترکیه که چند ماه پیش به خاطر صادرات تجهیزات تحریمی به ایران از کار برکنار شده است در دفاع از خود اظهار داشته است که آقای یانای مدیر ایشان در اسرائیل از موضوع صادرات به ایران اطلاع داشته است. عملا بدون اطلاع ایشان امکان زدن برچسب تولید چین برای پوز تولید اسرائیل جهت ارسال به ایران ممکن نبود. آقای حجازیان ادعا میکرد بیزنس بیزنس است و سیاست نمیفهمد. ولی بیزنسی که در خدمت ریختن بمب سر کودکان و زنان بیگناه غزه باشد بیزنس نیست همچنان که حکومتی که شریک ریختن بمب سر کودکان و زنان سوریه هست اسلامی نیست.VeriFone Israel: We can't give up on Turkeywww.ynetnews.comBusiness: Head of leading payment technology company's activity outside US can'...
See More

No comments:

Post a Comment