Tuesday, May 29, 2012

انیاک سویچ خودش را به شاپرک وصل کرده

شنیده ام که انیاک سویچ خودش را به شاپرک وصل کرده و با پوزهای خودش در حال ارسال تراکنش کارتهای بانکی است. کشوری که در آن چنین شرکتهایی به کارشان ادامه میدهند. نشان میدهد که چه میزان مدیران خیانتکار و رشوه بگیری دارد که نمیخواهند اخبار آن به گوش مردم برسد. این موضوع علت عدم واکنش مدیران بانکها را به هشدارهای قبلی من نشان میدهد.
حال سوال اصلی اینست که آیا مردم نیز با استفاده از این پوزها چنین سیستمی را قبول دارند؟


No comments:

Post a Comment